En ny digital vägvisare för anhöriga

En demenssjukdom medför många gånger en lång resa fylld av oro, sorg samt en förvirring kring var man ska vända sig för att få information, stöd och hjälp från samhället. Många anhöriga är hårt belastade. Med tanke på demografin står framtidens demensvård står inför enorma utmaningar och digitaliseringen är ett verktyg som kan bidra till en tryggare vardag för både sjuka och anhöriga. Edu Med AB har därför tillsammans med offentlig sektor utvecklat Sveriges första digitaliserade vägvisare. Tjänsten Demenslotsen fungerar likt en GPS som automatiskt portionerar ut information till anhöriga under en närståendes sjukdom.

Att få tillgång till information och kunskap skapar trygghet. Läs mer på andra sidan om hur Demenslotsen kan avlasta er kommun med att automatiskt förse anhöriga med relevant information, i rätt tid.


Varför lönar det sig att satsa på anhöriga?

Familjens och de anhörigas insatser är av avgörande betydelse för den sjukes hälsa, funktionsförmåga och samhällets välfärd. När vården och omsorgen mer och mer flyttas till hemmet ökar anhörigas och familjens betydelse ytterligare. Många anhöriga riskerar dock att drabbas av ohälsa, sämre ekonomi, social isolering och försämrad livskvalitet som en följd av insatserna till den närstående.

Forskning har visat att det lönar sig, både för den enskilde och för samhället, att investera i de vårdande anhöriga. Anhöriga som fått information och utbildning har högre livskvalitet än anhörigvårdare som inte erbjudits samma stöd. Och kommunala kostnader för till exempel omsorg om personer med demenssjukdomar sjunker när de anhöriga omfattas av stödåtgärder.

Att få tillgång till information och kunskap skapar trygghet. Demenslotsen kan avlasta er kommun med att automatiskt förse anhöriga med relevant information, i rätt tid.

Tjänstens innehåll och funktionalitet

Demenslotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller. Tjänsten är framtagen utifrån ett samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg och En bra plats. En bra plats drivs av företaget Edu Med AB som sedan år 2008 arbetar med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa.

Kvalitetsgranskad information
Demenslotsens informationsutbud är uppdelad i två delar, en nationell del som gäller för hela landet och en lokal del som är anpassad utifrån varje kommuns service och tjänster.

Automatiserat informationsflöde
Likt en GPS portionerar Demenslotsen automatiskt ut information relevant för den enskilde användaren.

Service
Erbjuds som en service till medborgaren och som ett komplement med guidning till det existerande utbudet.

GDPR
Tjänsten kräver ingen känslig persondata och är ett helt fristående system utan behov av integration eller kommunikation med andra system.

Aktivering
Anhöriga får tillgång via inloggningskort eller genom att använda sitt personnummer som sedan inte sparas.

Arbeta med att minska ensamheten genom Demenslotsen Plus

Många anhöriga upplever en stor känsla av ensamhet. Den närståendes demenssjukdom kan innebära ett minskat socialt nätverk och isolering, även efter närstående flyttat till SÄBO. Senare års forskning har visat att ensamhet är den största ohälsofaktorn hos äldre. Genom att abonnera på tilläggstjänsten Demenslotsen Plus kan er kommun, utöver lotsen, erbjuda anhöriga en möjlighet att skapa nätverk och byta erfarenheter med andra i liknande situation. Detta sker via matchningsfunktion i den nationella e-tjänsten En bra plats. Genom En bra plats kan anhöriga även få tillgång till nyhetsbrev med information om aktuella aktiviteter vid exempelvis träffpunkter och mötesplatser i kommunen.
Kontaktuppgifter
Gustaf Cavalli, marknadsansvarig
gustaf@edumed.se, 0705-192652

© 2019 Edu Med AB